فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • AWM650RX اوریجینال
  AWM650RX
  Chaozhou Three-circle (Group) Co
  Module
  0 یوان
  موجود
 • AWM655TX اوریجینال
  AWM655TX
  Chaozhou Three-circle (Group) Co
  Module
  0 یوان
  موجود
 • ZD36V 1W(1N4753A) اوریجینال
  ZD36V 1W(1N4753A)
  Semtech Electronics
  DO-41
  0.025 یوان
  موجود
 • ZD3V 1W (BZX85C3V0) اوریجینال
  ZD3V 1W (BZX85C3V0)
  CHINA
  DO-41
  1,300 ریال
  موجود
 • ZD4.3V 1W(1N4731A) اوریجینال
  ZD4.3V 1W(1N4731A)
  Semtech Electronics
  DO-41
  1,300 ریال
  موجود
 • BC857B کپی
  BC857B
  CJET
  SOT-23 (SC-59)
  1,400 ریال
  موجود
 • ZD15V 1/2W(BZX55C15) اوریجینال
  ZD15V 1/2W(BZX55C15)
  Fairchild Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  1,500 ریال
  موجود
 • ZD22V 1W(1N4748A) اوریجینال
  ZD22V 1W(1N4748A)
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  0.035 یوان
  موجود
 • ZD36V (1SMB2EZ36) اوریجینال
  ZD36V (1SMB2EZ36)
  PANJIT International Inc
  DO-214AA (SMBJ)
  1,700 ریال
  موجود
 • SS8050 اوریجینال
  SS8050
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  2,000 ریال
  موجود
 • 2SA733 کپی
  2SA733
  NEC Electronics
  TO-92
  0.043 یوان
  موجود
 • LL4148 اوریجینال
  LL4148
  Toshiba Corporation
  SOD-80 (MiniMELF)
  0.045 یوان
  موجود
 • SS9015 اوریجینال
  SS9015
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  0.05 یوان
  موجود
 • 78L08 اوریجینال
  78L08
  Wing Shing International
  TO-92
  2,500 ریال
  موجود
 • ZD27V 1W(1N4750A) اوریجینال
  ZD27V 1W(1N4750A)
  Semtech Electronics
  DO-41
  2,500 ریال
  موجود
 • ZD12V 1W(1N4742A) اوریجینال
  ZD12V 1W(1N4742A)
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  0.055 یوان
  موجود
 • 2N3906S اوریجینال
  2N3906S
  KEC Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  0.06 یوان
  موجود
 • 2SC1815 کپی
  2SC1815
  Toshiba Corporation
  TO-92
  0.06 یوان
  موجود
 • 1N4148 اوریجینال
  1N4148
  Vishay
  DO-204AH (DO-35)
  3,000 ریال
  موجود
 • ZD5.1V 1W(1N4733A) اوریجینال
  ZD5.1V 1W(1N4733A)
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  3,000 ریال
  موجود
 • ZD39V 1W(1N4754A) اوریجینال
  ZD39V 1W(1N4754A)
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  3,000 ریال
  موجود
 • ZD47V 1W(1N4756 اوریجینال
  ZD47V 1W(1N4756
  Semtech Electronics
  DO-41
  3,000 ریال
  موجود
 • BC848A اوریجینال
  BC848A
  Siemens Semiconductor Group
  SOT-23 (SC-59)
  3,000 ریال
  موجود
 • ZD22V 1.3W (BZX85C22) اوریجینال
  ZD22V 1.3W (BZX85C22)
  CHINA
  DO-41
  3,000 ریال
  موجود
 • ZD5.7V SMD اوریجینال
  ZD5.7V SMD
  CHINA
  SOD-323F
  3,000 ریال
  موجود
 • SS9014 اوریجینال
  SS9014
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,060 ریال
  3,000 ریال
  موجود
 • BC548B اوریجینال
  BC548B
  Motorola
  TO-92
  0.07 یوان
  موجود
 • BC557B کپی
  BC557B
  Motorola
  TO-92
  0.07 یوان
  موجود
 • DTC124ESA اوریجینال
  DTC124ESA
  Philips Semiconductor
  TO-92S
  0.07 یوان
  موجود
 • ZD24V 1W(1N4749A) اوریجینال
  ZD24V 1W(1N4749A)
  CHINA
  DO-41AL
  موجود
 • ZD9.1V 1W(1N4739A) اوریجینال
  ZD9.1V 1W(1N4739A)
  Semtech Electronics
  DO-41
  3,600 ریال
  موجود
 • ZD10V 1W(1N4740A اوریجینال
  ZD10V 1W(1N4740A
  Semtech Electronics
  DO-41
  3,600 ریال
  موجود
 • MMBT8050LT1G کپی
  MMBT8050LT1G
  CHINA
  SOT-23 (SC-59)
  3,700 ریال
  موجود
 • ZD36V 1/2W(BZX55C36) اوریجینال
  ZD36V 1/2W(BZX55C36)
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD3V 1/2W(BZX55C3V0) اوریجینال
  ZD3V 1/2W(BZX55C3V0)
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD2.7V 1/2W(BZX55C2V7) اوریجینال
  ZD2.7V 1/2W(BZX55C2V7)
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD16V 1/2W(BZX55C16) اوریجینال
  ZD16V 1/2W(BZX55C16)
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD6.2V 1/2W(BZX55C6V2) اوریجینال
  ZD6.2V 1/2W(BZX55C6V2)
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD4.7V 1/2W(BZX55C4V7) اوریجینال
  ZD4.7V 1/2W(BZX55C4V7)
  Fairchild Semiconductor
  DO-204AL (DO-41)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD7.5V 1/2W(BZX55C7V5) اوریجینال
  ZD7.5V 1/2W(BZX55C7V5)
  Fairchild Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD2.2V 1/2W(BZX55C2V2) اوریجینال
  ZD2.2V 1/2W(BZX55C2V2)
  Rectron Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD27 1/2W(BZX55C27) اوریجینال
  ZD27 1/2W(BZX55C27)
  Rectron Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD8.2V 1/2W(BZX55C8V2) اوریجینال
  ZD8.2V 1/2W(BZX55C8V2)
  Fairchild Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD9.1V 1/2W(BZX55C9V1) اوریجینال
  ZD9.1V 1/2W(BZX55C9V1)
  Fairchild Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD10V 1/2W(BZX55C10) اوریجینال
  ZD10V 1/2W(BZX55C10)
  Fairchild Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD13V 1/2W(BZX55C13) اوریجینال
  ZD13V 1/2W(BZX55C13)
  Fairchild Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD18V 1/2W(BZX55C18) اوریجینال
  ZD18V 1/2W(BZX55C18)
  Fairchild Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود
 • ZD22V 1/2W(BZX55C22) اوریجینال
  ZD22V 1/2W(BZX55C22)
  Fairchild Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  0.08 یوان
  موجود